รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ 24/2480 (สามัญ) สมัยที่ 2 ชุดที่ 2 วันอังคารที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2480 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1937). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ 24/2480 (สามัญ) สมัยที่ 2 ชุดที่ 2 วันอังคารที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2480 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/211699.
View online Resources