ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
สุริยา ฆ้องเสนาะ, ผู้เรียบเรียง, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001704.
View online Resources