ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับลดวงเงินจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 1

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับลดวงเงินจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 1. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/232631.
View online Resources