พระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งและเงินเดือน คุณสมบัติและความรู้ของผู้ดำรงตำแหน่ง วิธีการคัดเลือก วิธีการสอบ การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนและการเลื่อนชั้นข้าราชการพลเรือน สำหรับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2517

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1974). พระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งและเงินเดือน คุณสมบัติและความรู้ของผู้ดำรงตำแหน่ง วิธีการคัดเลือก วิธีการสอบ การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนและการเลื่อนชั้นข้าราชการพลเรือน สำหรับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2517. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29056.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล