บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 3 ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 29 กันยายน พุทธศักราช 2542 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 3 ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 29 กันยายน พุทธศักราช 2542 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216006.
View online Resources