ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/584577.
View online Resources