ปัญหาและอุปสรรคการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรณีศึกษาแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2557 - 2560

ข้อมูลอ้างอิง
ณัฐสิทธิ์ เวียงทอง (2015). ปัญหาและอุปสรรคการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรณีศึกษาแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2557 - 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/527161.
View online Resources