ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดลำปาง เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ "มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลจังหวัดลำปางแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดลำปาง เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ "มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลจังหวัดลำปางแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/146679.
View online Resources