ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคนิคความมั่นคงปลอดภัย - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคนิคความมั่นคงปลอดภัย - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/571331.
View online Resources