บันทึกการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 12/2493 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2493 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 13.55 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1950). บันทึกการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 12/2493 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2493 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 13.55 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212692.
View online Resources