ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการขออนุญาตส่งหรือ นำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2513)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1970). ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการขออนุญาตส่งหรือ นำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2513). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/92964.
View online Resources