ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและอัตราการเปรียบเทียบคดี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542จังหวัดอุทัยธานี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและอัตราการเปรียบเทียบคดี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542จังหวัดอุทัยธานี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/276504.
View online Resources