รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน และคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง "กรณีปัญหามาตรฐานจริยธรรมทางวิชาชีพสื่อมวลชน"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน และคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง "กรณีปัญหามาตรฐานจริยธรรมทางวิชาชีพสื่อมวลชน". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/471633.
View online Resources