บันทึกการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 32/2494 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2494 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 10.15 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1951). บันทึกการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 32/2494 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2494 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 10.15 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212944.
View online Resources