บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 70 วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2491 ณ พระที่นั่งอภิเศกดุสิต เริ่มประชุมเวลา 9.45 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1948). บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 70 วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2491 ณ พระที่นั่งอภิเศกดุสิต เริ่มประชุมเวลา 9.45 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212484.
View online Resources