คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 1594/2548 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุตรดิตถ์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 1594/2548 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุตรดิตถ์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/202622.
View online Resources