ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทราย ปี 2553

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทราย ปี 2553. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/149120.
View online Resources