ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6337 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบคอนกรีต - ชิ้นทดสอบ เล่ม 2 : การหล่อและการบ่มชิ้นทดสอบสำหรับการทดสอบความแข็งแรงและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบคอนกรีต - มิติ เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของชิ้นทดสอบและความเหมาะสมในการนำไปใช้งานและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบคอนกรีต เล่ม 2 การหล่อและการบ่มชิ้นทดสอบ

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6337 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบคอนกรีต - ชิ้นทดสอบ เล่ม 2 : การหล่อและการบ่มชิ้นทดสอบสำหรับการทดสอบความแข็งแรงและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบคอนกรีต - มิติ เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของชิ้นทดสอบและความเหมาะสมในการนำไปใช้งานและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบคอนกรีต เล่ม 2 การหล่อและการบ่มชิ้นทดสอบ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/594283.
View online Resources