กฎ ก.พ. ฉบับที่ 577 (พ.ศ. 2511) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ใน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1968). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 577 (พ.ศ. 2511) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ใน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/192661.
View online Resources