เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
จงเดือน สุทธิรัตน์, ทศนารถ เมฆประยูร, นพดล นุ้ยจุ้ย, อาริยา สุขโต, วันวิภา สุขสวัสดิ์ (2008). เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75642.
View online Resources