กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1989). กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/136821.
View online Resources