การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้มีสิทธิของกลุ่มงานสวัสดิการ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ข้อมูลอ้างอิง
รัชฏาภรณ์ อันสมศรี (2013). การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้มีสิทธิของกลุ่มงานสวัสดิการ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/368388.
View online Resources