เอกสารประกอบการสัมมนา ปัญหาระบบรถขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้ามหานครระยะแรก โดยองค์การรถไฟฟ้ามหานคร (รฟม.)

ข้อมูลอ้างอิง
คณะกรรมาธิการการคมนาคม (1993). เอกสารประกอบการสัมมนา ปัญหาระบบรถขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้ามหานครระยะแรก โดยองค์การรถไฟฟ้ามหานคร (รฟม.). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/463133.
View online Resources