รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการผลกระทบของการค้าชายแดนภาคเหนือจากข้อตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรี (Free Trade Area)

ข้อมูลอ้างอิง
นิสิต พันธมิตร (2007). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการผลกระทบของการค้าชายแดนภาคเหนือจากข้อตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรี (Free Trade Area). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/568637.
View online Resources