รายงานสรุปผลโครงการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561-2564 กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การทบทวนทิศทางการพัฒนาองค์กรและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561-2564 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). รายงานสรุปผลโครงการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561-2564 กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การทบทวนทิศทางการพัฒนาองค์กรและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561-2564 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/548908.
View online Resources