การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 24/วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566

ข้อมูลอ้างอิง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักรายงานการประชุมและชวเลข การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 24/วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001991.
View online Resources