การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ศึกษาเฉพาะกรณีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 2547 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ข้อมูลอ้างอิง
นารีนารถ เหตานุรักษ์ (2004). การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ศึกษาเฉพาะกรณีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 2547 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/527191.
View online Resources