การประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2558 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส = Parlliamentary meeting on the occasion of the United Nations Climate Change Conference (COP21/CMP11)

ข้อมูลอ้างอิง
ฝ่ายเลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคี อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 21 (2016). การประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2558 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส = Parlliamentary meeting on the occasion of the United Nations Climate Change Conference (COP21/CMP11). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/490448.
View online Resources