รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการความมั่นคงศึกษา เรื่อง รัฐกับสังคมมุสลิมในอินโดนีเซีย

ข้อมูลอ้างอิง
สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ (2007). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการความมั่นคงศึกษา เรื่อง รัฐกับสังคมมุสลิมในอินโดนีเซีย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/564374.
View online Resources