เอกสารคณะกรรมการยกร่างประมวลกฎหมายแรงงานของรัฐสภา ลำดับที่ 3 เรื่อง ความเบื้องต้นว่าด้วยอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและประมวลกฎหมายแรงงานฟิลิปปินส์ เล่มที่ 4

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). เอกสารคณะกรรมการยกร่างประมวลกฎหมายแรงงานของรัฐสภา ลำดับที่ 3 เรื่อง ความเบื้องต้นว่าด้วยอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและประมวลกฎหมายแรงงานฟิลิปปินส์ เล่มที่ 4. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/466093.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล