แผนนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework)) และแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (Strategic Plan of Action on Food Security in the ASEAN Region : SPA-FS) และ ร่างแถลงการณ์เชียงใหม่ว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียน (Chiang Mai Statement on Food Security in the ASEAN Region)

ข้อมูลอ้างอิง
(2008). แผนนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework)) และแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (Strategic Plan of Action on Food Security in the ASEAN Region : SPA-FS) และ ร่างแถลงการณ์เชียงใหม่ว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียน (Chiang Mai Statement on Food Security in the ASEAN Region). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/326367.
View online Resources