รายงานการศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ "อีสานก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า"

ข้อมูลอ้างอิง
(2012). รายงานการศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ "อีสานก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/355615.
View online Resources