รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการรูปแบบและการจัดการศึกษาสำหรับทายาทรุ่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า Education Models for the Second Generation Migrants from Myanmar

ข้อมูลอ้างอิง
บุบผา อนันต์สุชาติกุล (2011). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการรูปแบบและการจัดการศึกษาสำหรับทายาทรุ่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า Education Models for the Second Generation Migrants from Myanmar. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/564915.
View online Resources