รายงานการศึกษา เรื่อง ความแตกต่างระหว่างท้องถิ่นกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 : กรณีศึกษาเปรียบเทียบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

ข้อมูลอ้างอิง
ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์ (2009). รายงานการศึกษา เรื่อง ความแตกต่างระหว่างท้องถิ่นกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 : กรณีศึกษาเปรียบเทียบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/467747.
View online Resources