บันทึกการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 5/2492 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2492 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 10.20 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1949). บันทึกการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 5/2492 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2492 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 10.20 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212558.
View online Resources