เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ข้อมูลอ้างอิง
โชคสุข กรกิตติชัย, อารุณี ชัยสุวรรณ์, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001923.
View online Resources