พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ [จำนวน 31 นาย 1. พลโท สิริพจน์ รำไพกุล ฯลฯ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ [จำนวน 31 นาย 1. พลโท สิริพจน์ รำไพกุล ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/550195.
View online Resources