รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลอ้างอิง
คณะอนุกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลวิชาการ และกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (2021). รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/605598.
View online Resources