ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
สุภาพร วิเชียรเพชร (2019). ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/593530.
View online Resources