รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 45/วันที่ 3 ธันวาคม 2475

ข้อมูลอ้างอิง
(1932). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 45/วันที่ 3 ธันวาคม 2475. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/375838.
View online Resources