รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 54/วันที่ 1 กันยายน 2560

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 54/วันที่ 1 กันยายน 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/520870.
View online Resources