รายงานการวิจัย เรื่อง สาระสำคัญและแนวทางการพัฒนาสภาผู้แทนราษฎรในสิบปีข้างหน้า = Essential requirements and directions for the improvement of the House of Representatives in the next decades

ข้อมูลอ้างอิง
วรเจตน์ ภาคีรัตน์, บรรเจิด สิงคะเนติ, สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์ (2003). รายงานการวิจัย เรื่อง สาระสำคัญและแนวทางการพัฒนาสภาผู้แทนราษฎรในสิบปีข้างหน้า = Essential requirements and directions for the improvement of the House of Representatives in the next decades. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/324142.
View online Resources