เพื่อกำหนดประเด็นซักถาม ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อ 120 วรรคสอง กรณีการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 270 รัฐธรรมนูญ (นภดล ปัทมะ)

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). เพื่อกำหนดประเด็นซักถาม ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อ 120 วรรคสอง กรณีการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 270 รัฐธรรมนูญ (นภดล ปัทมะ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/60532.
View online Resources