รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/545974.
View online Resources