คู่มือการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). คู่มือการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/597645.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล