การเพิ่มประสิทธิภาพการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ข้อมูลอ้างอิง
ปณัสยา  จันทราสูงเนิน (2010). การเพิ่มประสิทธิภาพการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/18434.
View online Resources