รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ....

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/78705.
View online Resources