เอกสารประกอบการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ข้อมูลอ้างอิง
แดนชัย ไชวิเศษ เอกสารประกอบการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001361.
View online Resources