รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติภัย เล่มที่ 5 : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติภัยในที่สาธารณะ

dc.contributor.authorสมสมร นาคนาคTH
dc.date.accessioned2015-09-11T10:05:39Z
dc.date.available2015-09-11T10:05:39Z
dc.date.issued2002TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า คำนำ สารบัญ ความหมายคำว่า "อุบัติภัย" หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอุบัติภัย การแบ่งประเภทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติภัยในที่สาธารณะ -1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 --- รายชื่อกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 -2. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 --- รายชื่อประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 -3. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 --- รายชื่อกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 --- รายชื่อประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 -4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 --- รายชื่อกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 --- รายชื่อระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 --- รายชื่อประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 --- รายชื่อคำสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 -5. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 (ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว) --- รายชื่อประกาศที่ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 (ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว) -6. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 --- รายชื่อกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 -7. พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 --- รายชื่อพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2594 --- รายชื่อกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2594 --- รายชื่อระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2594 --- รายชื่อประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2594 -8. พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 --- รายชื่อประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 --- รายชื่อระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 --- รายชื่อข้อบังคับที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 -9. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 --- รายชื่อพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 --- รายชื่อกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 --- รายชื่อประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 --- รายชื่อเทศบัญญัติและข้อบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 -10. พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พใศใ 2520 --- รายชื่อกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 --- รายชื่อประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 -11. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 -12. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 --- รายชื่อกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 --- รายชื่อระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 -13. พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 --- รายชื่อระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 --- รายชื่อประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 --- รายชื่อข้อบังคับที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 -14. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 --- รายชื่อประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 --- รายชื่อระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 -15. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 --- รายชื่อพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 --- รายชื่อประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 --- รายชื่อข้อบังคับที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 -16. พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน พ.ศ. 2522 --- รายชื่อกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 -17. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 --- รายชื่อพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 --- รายชื่อกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 --- รายชื่อประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 -18. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 --- รายชื่อพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 --- รายชื่อกฎเสนาบดีที่ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 --- รายชื่อกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 --- รายชื่อประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 --- รายชื่อระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 -19. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 --- รายชื่อกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 --- รายชื่อประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 --- รายชื่อคำสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 -ปกหลัง
dc.format.mimetypeapplication/pdfTH
dc.identifier18939_w.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/449344
dc.language.isotha
dc.publisherส่วนพัฒนาสารสนเทศ หอสมุดรัฐสภาTH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.subjectอุบัติเหตุในที่สาธารณะTH
dc.subjectกฎหมายและระเบียบข้อบังคับTH
dc.titleรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติภัย เล่มที่ 5 : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติภัยในที่สาธารณะTH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภาTH
mods.genreหนังสือ
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2545
nalt.libBibNumber18939TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
18939_w.pdf
ขนาด:
163.42 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล