แผนพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของภาครัฐ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2010). แผนพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/429388.
View online Resources